Hoofdstuk 1. Algemeenheden

Artikel 1. Het maatschappelijk jaar start op 1 januari en loopt tot en met 31 december. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 december tot 30 november.

Artikel 2. Het Huishoudelijk Reglement kan ten allen tijden aangepast en aangevuld worden zo de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht. Dit reglement wordt goedgekeurd op de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid.

Artikel 3. Krachtens de aansluiting bij het Verbond van Vlaamse Speleologen (VVS) gedraagt de club zich naar alle reglementen uitgevaardigd door dit overkoepelende verbond. (Bvb. bijlage 1: Gebruik UBS-sleutels voor gesloten grotten)

Hoofdstuk 2. De leden

Artikel 4. Effectieve Leden zijn leden die geregeld deelnemen aan clubactiviteiten en voldoen aan Hst. 2., Art. 8. van het huishoudelijk reglement. Deze leden hebben een (half)jaarspeleoverzekering via Spekul.

Artikel 5. Toegetreden Leden zijn leden die geregeld deelnemen aan clubactiviteiten en voldoen aan Hst. 2., Art. 8. van het huishoudelijk reglement. Deze leden hebben een (half)jaarspeleoverzekering via Spekul.

Artikel 6. Steunende leden worden voorgedragen door de effectieve leden en betalen een steungeld. Zij hebben geen speleoverzekering via Spekul.

Artikel 7. Ereleden zijn effectieve of steunende leden die door de raad van bestuur zijn aangesteld omwille van hun verdiensten binnen de club.

Artikel 8. Elk lid aanvaardt de statuten en het huishoudelijk reglement van Spekul vzw en wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Indien het lid minderjarig is, wordt verondersteld dat de ouder of voogd kennis heeft genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement, en de inhoud ervan aanvaardt. Daartoe ondertekent elk lid van Spekul VZW een décharge met "gelezen en goedgekeurd" en bezorgt dit terug aan de RvB (zie statuten artikel 9). Pas nadat een ondertekende décharge aan de RvB is overhandigd kan aan clubactiviteiten worden deelgenomen.

Artikel 9. Om als effectief lid aanvaard te worden moet eenieder:

 1. De leeftijd van 14 (veertien) jaar bereikt hebben of jonger dan 14 (veertien) jaar zijn indien een ouder of voogd reeds effectief lid is en over voldoende speleotechnische kennis beschikt om zelfstandig speleologie te beoefenen en voor de persoonlijke begeleiding van het kind in te staan gedurende alle clubactiviteiten,
 2. Deelgenomen hebben aan een initiatietocht,
 3. Aanvaard worden door de Raad van Bestuur,
 4. Zich onderwerpen aan alle reglementeringen uitgevaardigd door de club en het VVS,
 5. Jaarlijks het lidgeld en de verzekeringsbijdrage betalen,
 6. Sporters boven de 50 jaar laten zich best geregeld medisch onderzoeken.
 7. Sporters boven de 40 jaar, die lange tijd niet gesport hebben, laten zich best medisch onderzoeken alvorens intensief te beginnen sporten

Artikel 10. Alle ideeën en suggesties zijn welkom en dienen aan een bestuurslid te worden overgemaakt.
Het betrokken lid kan op een bestuursvergadering uitgenodigd worden om zijn voorstel te verduidelijken.

Hoofdstuk 3. De Raad van Bestuur

Artikel 11. De Raad van Bestuur benoemt “kernleden”, welke helpen bij het beheer van de vereniging en het organiseren, coördineren en uitvoeren van clubactiviteiten. Deze “kernleden” mogen verder geen beheersdaden stellen dan hen toegekend zijn door de Raad van Bestuur.

Artikel 12. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door een afzonderlijk schrijven.
De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter en/of de secretaris.

Artikel 13. Vaste punten op de dagorde zijn:

 1. Vorig verslag (Bestuur, AV, VVS),
 2. Briefwisseling,
 3. Financiën,
 4. Materiaal
 5. Bar
 6. P.R.&Communicatie
 7. Rondvraag
 8. Afspraken, wie doet wat,
 9. Volgende vergadering.

Bestuursleden die agendapunten willen toevoegen aan de eerstvolgende vergadering brengen de voorzitter of de secretaris daarvan op de hoogte.

Artikel 14. Een bestuurslid verliest zijn rechten op de vergadering indien hij op deze afwezig is. Hij kan zich echter laten verontschuldigen en zijn stem via een ander bestuurslid laten gelden.

Artikel 15. De secretaris maakt het verslag van de vergadering en elk bestuurslid ontvangt een exemplaar.

Artikel 16. Alle bestuursbeslissingen i.v.m. het privé-leven van de leden zijn onderworpen aan een strikte geheimhouding.

Artikel 17. Om als bestuurslid verkozen te kunnen worden moet de kandidaat:

 1. Effectief lid zijn van de vereniging.
 2. Geen bestuursfunctie uitoefenen in een andere speleoclub.
 3. Nieuwe kandidaten dienen hun schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter of secretaris ten laatste zeven dagen voor de algemene vergadering. 
 4. Hij wordt door de algemene vergadering verkozen met een gewone meerderheid van stemmen door de aanwezige stemgerechtigde effectieve leden.

Artikel 18. Alle bestuursleden zijn jaarlijks uittredend en herverkiesbaar.

Hoofdstuk 4. De activiteiten

Artikel 19. Clubactiviteiten zijn activiteiten georganiseerd door de club waarbij een aangesteld ‘kernlid’ aanwezig is. Enkel effectieve en toegetreden leden kunnen deelnemen aan alle clubactiviteiten. Steunende leden kunnen enkel deelnemen aan initiaties als initiant, vergaderingen en nevenactiviteiten zoals aangegeven in artikel 20 van dit huishoudelijk regelement.

 1. Alle deelnemers zullen zich gedragen naar de afspraken, gemaakt met de groep en het kernlid.
 2. Elke deelnemer aan activiteiten draagt mee zorg voor het correct gebruik en het onderhoud van het collectief materiaal. (zie Bijlage 5)
 3. Ieder lid of deelnemer aan clubactiviteiten houdt zich aan de deontologische code, opgelegd door het VVS/UBS. (zie Bijlage 3).   
 4. Enkel het kernlid van een activiteit leidt deze en bepaalt het verloop hiervan en kan deelname hieraan toestaan of weigeren indien er een gegronde reden is. Voor elke activiteit bepaalt het kernlid of een kandidaat deelnemer geschikt is om deel te nemen en bij discussie hier omtrent is enkel de RvB bevoegd om een uitspraak te doen.
 5. Het kernlid wordt aangesteld door de RvB, enkel voor de activiteit waarvan hij de leiding op zich neemt. De RvB verklaart zich er toe dat kernleden voldoende op de hoogte zijn van de geldende technieken en veiligheidsvoorschriften om een activiteit te leiden. De opdracht van het kernlid is het in goede banen leiden van de activiteit. Hij is de spreekbuis van de groep met eventuele andere organisaties of verenigingen tijdens de duur van de activiteit.

Artikel 20. We onderscheiden volgende clubactiviteiten:

 • grotactiviteiten in het binnenland,
 • grotactiviteiten in het buitenland,
 • andere (klim)activiteiten zoals speleoparcours, buitenparcours, canyoning ...
 • initiaties,
 • cursussen extern en intern,
 • vergaderingen,
 • nevenactiviteiten

Artikel 21. Initiatietochten dienen steeds de goedkeuring te krijgen van het bestuur. Er zal voor gezorgd worden dat de begeleiders over de nodige kennis beschikken om deze tocht tot een goed einde te brengen. Alle initianten moeten afzonderlijk verzekerd zijn. De gelden voor de deelname in de kosten en/of de verzekering zullen drie werkdagen vóór de activiteit integraal aan de penningmeester overgemaakt worden of op rekening van spekul gestort worden (zie bijlage 7). De RvB stelt een lijst op met bedragen die gevraagd worden voor gidsingen en andere activiteiten georganiseerd voor niet leden (zie bijlage 2).

Artikel 22. Alle individuele afspraken in verband met grotten dienen aan het bestuur gemeld te worden vóór de aanvang van de activiteit.

Artikel 23. Een activiteit is enkel dan een clubactiviteit als ze door de RvB is gekend en goedgekeurd. Elke clubactiviteit wordt tijdens de vergadering op de clubavond op het activiteitenbord vermeld en is toegankelijk voor leden zoals aangegeven in artikel 19 van dit huishoudelijk regelement.  De club is niet aansprakelijk voor leden die tochten ondernemen buiten het weten van de club, zelfs indien dit gebeurt met materiaal van de club.

Artikel 24. Een individuele activiteit kan de goedkeuring van het bestuur niet genieten in voorkomend geval:

 1. Indien een activiteit niet in overeenstemming is met het doel (Art. 2 par. 2.1. van de statuten).
 2. Het betrokken lid niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om een activiteit tot een goed einde te brengen.
 3. Indien het bestuur enig vermoeden heeft van ongeoorloofde praktijken.
 4. Indien een lid dat de leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt aan de activiteit wil deelnemen zonder de begeleiding van ouder of voogd.

Artikel 25. Voor deelname aan zware grottochten en expedities zal het lid:

 1. Over een goede fysieke conditie beschikken.
 2. Voldoende technieken beheersen.
 3. De nodige grotervaring hebben opgedaan in kleine grotsystemen.
 4. Actief deelnemen aan de voorbereiding en fondsenwerving.

Artikel 26. Elk lid aanvaardt de risico’s verbonden aan het beoefenen van speleologie en wordt verondersteld zelf zijn technische vaardigheid te kunnen inschatten om aan een bepaalde activiteit deel te nemen.

Artikel 27. Vervuilen en vernielen van karstverschijnselen en beschermde sites leidt tot sancties.

Artikel 28. Alle leden houden zich aan de basisveiligheidregels en zijn begaan met de veiligheid van collega's. Het moedwillig in gevaar brengen van personen leidt tot sancties.

Artikel 29. Leden die de goede verstandhouding en kameraadschapszin schenden kunnen door de Algemene Vergadering als lid geschrapt worden.

Artikel 30. Financiële bijdragen die niet tijdig betaald worden (benzinevergoeding, enz.) kunnen leiden tot sancties. De beslissing hierover wordt genomen door de RvB.

Artikel 31. Mogelijke sancties zijn: deelname aan een volgende activiteit dient vooraf betaald te worden, uitsluiting van clubactiviteiten voor bepaalde duur of verwijdering uit Spekul vzw. Deze worden opgelegd door de RvB en indien nodig bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

Artikel 32. Niemand verrijkt zich persoonlijk door gebruik te maken van de naam of goederen van Spekul vzw. Niemand gebruikt de naam Spekul vzw of handelt in naam van, zonder kennisname en goedkeuring door de RvB.    

Artikel 33. De UBS-grotsleutel(s) die ons ter beschikking zijn gesteld mogen enkel voor eigen clubactiviteiten gebuikt worden. Gebruik van deze sleutel(s) buiten clubverband is enkel toegestaan voor verbondsactiviteiten en mits goedkeuring van de RvB. Het sleutelreglement van het VVS/UBS geldt ten allen tijden (zie ook bijlage 1).

Artikel 34. Voor het ontlenen, gebruik, onderhoud van en verantwoordelijkheid voor het collectieve materiaal is er een apart reglement. Je vindt dit in bijlage 5

Artikel 35. De Raad van Bestuur (RvB) dient op de hoogte gebracht te worden, wanneer door een lid een inbreuk op het huishoudelijk reglement wordt gepleegd.


Nota: De bijdragen betreffende onderstaande onderwerpen vormen één geheel met dit het huishoudelijk reglement.

Bijlage 1 Gebruik UBS-sleutels voor gesloten grotten
Bijlage 2 Initiatietochten
Bijlage 3 Deontologische code van de UBS
Bijlage 4 Touwtrainingen in het Gymnasium
Bijlage 5 Het materiaal
Bijlage 6 Het gebruik van de bar
Bijlage 7 Financiën
Bijlage 8 Contactgegevens (niet meer actueel)

User