Het is vanzelfsprekend dat het gebruik van de sleutels samengaat met de strikte toepassing van de reglementen van de ‘Union Belge de Spéléologie’ (Bijlage 3: Deontologische code U.B.S.).

Algemene bepalingen

Elke sleutel van de gesloten grotten onder beheer van het UBS, is en blijft eigendom van het UBS. Het VVS beheert een aantal van deze sleutels en bepaalt aan welke clubs ze worden uitgeleend en onder welke voorwaarden.

Elke "erkende club" kan één of meer sleutels ontlenen, met een maximum van drie, indien ze aan volgende voorwaarden voldoet:

  • indien ze 4 t.e.m. 15 leden telt heeft ze recht op één sleutel
  • indien ze 16 t.e.m. 30 leden telt heeft ze recht op twee sleutels
  • indien deze meer dan 31 leden telt heeft ze recht op drie sleutels

Indien het ledenaantal van een club op 31 december gedaald is, dient ze sleutels in te leveren in overeenstemming met de hierboven vermelde tabel en dit voor 31 januari van het hierop volgende werkjaar.

Kandidaat toetredende clubs of toetredende clubs kunnen tijdelijk één sleutel ontlenen bij het VVS en dit slechts voor de dag van hun activiteit.

Spekul VZW stelt één of meer afgevaardigden aan voor het beheer van de sleutels. Hun namen dienen te worden bekend gemaakt aan de raad van beheer van het VVS alvorens ze een sleutel kunnen ontvangen.

De afgevaardigde die een sleutel ontleent, tekent hiervoor een ontleningcontract. Deze afgevaardigde staat hoofdelijk borg als ontlener, zowel persoonlijk als voor Spekul VZW, voor het correcte beheer van deze sleutel. Dit houdt tevens in dat de sleutel in goede staat wordt gehouden.

Bij het in ontvangst nemen van een sleutel betaalt de ontlener een waarborg. De waarborg wordt bepaald door de Raad van Beheer van het VVS en wordt terugbetaald als de sleutel terug in het bezit is van het Verbond (VVS).

De sleutel is uitsluitend voor het exclusief gebruik van de leden van Spekul VZW. De sleutel mag niet overgedragen worden aan derden, aan andere clubs of aan wie of wat dan ook. Het is verboden de sleutel te gebruiken voor een commerciële gidsing die niet wordt begeleid door gidsen gehomologeerd door de U.B.S.

Indien de omstandigheden dit vragen, heeft de raad van beheer van het VVS het recht een sleutel terug te eisen. Op eenvoudige vraag van de Raad van Beheer van het VVS aan een club dient de ontlener de sleutels binnen te brengen bij het VVS.

Indien de sleutel niet binnen de gestelde termijn van één maand wordt binnengebracht wordt dit gezien als het verlies ervan en impliceert dit dat de waarborg niet wordt teruggegeven. Mogelijke extra kosten om dit verlies te dekken en om terug in het bezit te komen van deze sleutel, of zelfs van een nieuwe sleutel, worden op de ontlener verhaald.

Bij verlies van een sleutel wordt er ten vroegste na twee jaar een nieuwe sleutel toegekend. Dit impliceert het opnieuw betalen van een waarborg. De waarborg voor een verloren sleutel wordt niet terugbetaald.

Enkel in geval van overmacht die kan worden bewezen, kan de raad van beheer van het VVS beslissen om sneller een sleutel ter beschikking te stellen.

Gebruik

Omdat u een gesloten grot bezoekt is het noodzakelijk dat u:

  • De poort achter u sluit om te vermijden dat een ploeg zonder sleutel na u binnenkomt en opgesloten wordt als u de grot verlaat zonder hen tegen te komen;
  • De sleutel wordt ten alle tijden rond uw nek gedragen met een stevig touwtje en een efficiënte knoop om te vermijden dat u hem verliest en opgesloten zit;
  • De sleutel proper houdt. Het mechanisme is van een extreme precisie.

Als dit beschadigd of vuil wordt kunt u het hangslot niet meer openen:

  • De sleutel niet in de buurt van de poort of enige andere plaats laten. Iemand die na u komt zou hem dan gemakkelijk kunnen meenemen;
  • Het touwtje aan uw pols bevestigt wanneer u het hangslot opent. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet volgt en u de sleutel laat vallen voor u geopend hebt dan kan u hem niet meer recupereren;
  • De verantwoordelijkheid neemt over de sleutel vanaf het moment van ontlening. De ontlener van de sleutel is verantwoordelijk voor het verlies en de vergoeding.

User