Deel 1 : Algemeenheden

Artikel 1. Onderhavige code geldt voor alle leden van het VVS. Deze verbinden zich ertoe alle punten ervan te eerbiedigen, overal en in alle omstandigheden.

Artikel 2. Onderhavige code wordt verondersteld gekend te zijn door alle VVS-leden. Om echter een goede navolging te waarborgen, zullen VVS-verantwoordelijken deze code met alle mogelijke middelen verspreiden, en dit op regelmatige tijdstippen. Dit geld ook voor de laatste wijzigingen ervan.

Artikel 3. Onderhavige code wordt eveneens verspreid bij niet-VVS-leden indien deze deelnemen aan een activiteit van haar leden. Hiertoe mag de code ingekort worden en in een gewone omgangstaal opgesteld.

Artikel 4. Inbreuken tegen onderhavige code begaan, worden des te zwaarder beschouwd, indien ze begaan worden bij nacht, in groep, of met behulp van middelen die de inbreuk vergemakkelijken. Hetzelfde geld bij voorbedachte rade, bij herhaling of bij inbreuk op grote schaal.

Deel 2: Het gedrag

Artikel 5. In het algemeen zullen de VVS-leden gedurende hun activiteiten zich op een waardige manier gedragen met eerbied voor personen, bezittingen en de omgeving. Zij hoeden zich ervoor geen overtredingen te begaan tegen de wetgeving in het algemeen, tegen de wetgeving in verband met de natuurbescherming en tegen onderhavige code in het bijzonder.

Artikel 6. Het is VVS-leden verboden karstverschijnselen, natuurlijke of kunstmatige ondergrondse ruimten te beschadigen, te wijzigen of te vernielen.

Artikel 7. Het is VVS-leden verboden de inhoud van natuurlijke of kunstmatige ondergrondse ruimten te beschadigen, te wijzigen of te vernielen of iets ervan te verplaatsen of ontvreemden, wat er ook de oorsprong van moge zijn (mineraal, plantaardig, dierlijk,....)

Artikel 8. De bepalingen van artikels 6 en 7 zijn niet van toepassing op graafwerken en werkzaamheden, gewettigd en noodzakelijk voor speleologisch vorsingswerk, uitgevoerd door bevoegde personen of uitgevoerd in het belang van de volksgezondheid (bv. desobstructie, wetenschappelijk onderzoek, schoonmaakoperaties enz ... ).

Artikel 9. Het is VVS-leden verboden om het even welk voorwerp, vloeistof of afval achter te laten in en om karstverschijnselen, in ondergrondse wateren en in natuurlijke of kunstmatige ondergrondse ruimten, met uitzondering van die zaken nodig voor speleologisch en wetenschappelijk vorsingswerk, en dit volgens de voorwaarden bepaald in artikel 8. Hierbij vermijden ze tijdens hun verblijf en hun verplaatsingen de ondergrondse ruimten en hun inhoud, wat die ook weze, te verontreinigen.

Artikel 10. VVS-leden dienen uit eigen beweging vorsingswerk van andere speleologen te eerbiedigen, zelfs indien deze niet gepubliceerd zijn, maar gewoon vernomen, of opgemerkt werden, waarbij blijkt dat de werken niet sedert lange tijd verlaten zijn. Daarbij zien ze ervan af zelf werkzaamheden te verrichten of er een bezoek aan brengen.

Artikel 11. Het is VVS-leden verboden de inhoud of een gedeelte van karstverschijnselen, natuurlijke of kunstmatige ondergrondse ruimten bij zich te hebben, te verhandelen, ruilen, schenken hetzij gratis of tegen vergoeding (bv. Concreties, mineralen, dieren, enz...). Het bezitten van een verzameling zelf is niet verboden, voor zover aangetoond kan worden dat ze opgebouwd werd voor het in werking treden van onderhavige code, en voor zover het doel ervan niet in strijd is met de bepalingen van dit artikel.

Artikel 12. VVS-leden dienen af te zien van zich in grote getale doorheen het ondergronds milieu te bewegen. Buiten de "scholingsgrotten" wordt een groep van tien personen als maximum aanzien, een aantal dat in functie van de bezochte grot nog dient verkleind te worden. Deze maatregel geld niet in grotten die aangepast zijn voor toeristische rondleidingen, voorzover ze nog steeds uitgebaat worden.

Deel 3: De sluiting van grotten

Artikel 13. Het is VVS-leden verboden natuurlijke grotten op om het even welke wijze af te sluiten.

Artikel 14. Een tijdelijke sluiting daarentegen is mogelijk om wetenschappelijk of speleologisch vorsingswerk toe te laten, en dit gedurende een jaar. Elke verlenging van deze periode kan slechts geschieden met instemming van de Kommissie Karstbescherming en Toegang, die de beheerraad erover zal inlichten.

Artikel 15. Een langdurige sluiting met het oog op de bescherming van de inhoud van de grot, of om veiligheidsredenen kan toegelaten worden door de Kommissie Karstbescherming en Toegang, die de beheerraad erover zal inlichten. In afwachting van dit akkoord kan een tijdelijke sluiting doorgevoerd worden. Indien de grond tot sluiting vervalt, dient de grot zonder uitstel heropend te worden.

Artikel 16. Elke grot om welke redenen zij ook werd afgesloten, moet door VVS-leden kunnen worden bezocht. De voorwaarden waaronder het bezoek geschiedt worden bepaald door de verantwoordelijke(n), rekening houdend met de redenen waarom tot de sluiting besloten, en met het recht op bezoek door VVS-leden.

Deel 4: Geleide tochten

Artikel 17. Onder een geleide tocht wordt verstaan dat een groep personen, vreemd aan de speleologie, onder toezicht van een of meerdere ervaren speleologen een tocht willen ondernemen in een bepaalde grot.

Artikel 18. De speleologen die een tocht begeleiden moeten technisch en fysiek in staat zijn deze tocht op een behoorlijke en veilige manier te leiden. Men moet één (1) begeleider voor maximum vijf (5) personen voorzien.

Artikel 19. De geleide tochten worden respectievelijk onderverdeeld in:

  1. de toeristische uitstap: deze bestaat erin personen te begeleiden in een grot waarvoor een lichte fysieke inspanning gevergd wordt. De te bezoeken grot zal dan ook in deze optiek gekozen worden.
  2. de sportieve grot: van deze groep personen zal een zwaardere fysieke inspanning gevraagd worden. Zij zullen voorbereid zijn op alle obstakels die men kan tegenkomen in een sportieve grot. Deze personen zullen vooraf de nodige theoretische en praktische voorbereiding krijgen over het gebruik van speleomaterieel. De tocht zal besproken worden onder alle betrokkenen.

Artikel 20. De geleide tochten zullen enkel plaatsvinden in de daartoe voorbestemde grotten: de "scholings-grotten" opgenomen in de lijst (deel 5).

User