Artikel 1

1.1. De naam van de nieuwe VZW, die in feite de voortzetting is van de sedert 1967 bestaande feitelijke vereniging met dezelfde naam, luidt: Speleoklub van de Universiteit te Leuven, afgekort als “spekul”.

1.2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest. Zij wordt bepaald door eenvoudige beslissing van het bestuur.

Artikel 2

2.1. De vereniging beoogt het beoefenen van de speleologie, zowel de sportieve, culturele als wetenschappelijke aspecten ervan. Onder beoefenen van de speleologie bedoelt de oprichter het bevorderen, de organisatie en, de coördinatie van speleologische activiteiten van de KU Leuven en van al de nevenactiviteiten die de algemene vergadering of het bestuur voor de realisatie van zijn doelstellingen nodig acht.

2.2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

3.1. De vereniging is samengesteld uit toegetreden leden en effectieve leden. Pas wanneer een toegetreden lid ook effectief lid wordt, zal hij vermeld worden in het ledenregister en stemrecht hebben op de algemene vergadering.

3.2. Om toegetreden lid te worden van Spekul dient men in regel te zijn met zijn jaarlijkse bijdrage, de vereiste speleoverzekering, psychisch en fysiek in staat te zijn om speleologie te beoefenen en aanvaard worden door het bestuur.

3.3. Ieder toegetreden lid ouder dan 18 jaar dat persoonlijk aanwezig is op de algemene vergadering kan ervoor kiezen ook effectief lid te worden. Minstens 14 dagen voor de algemene vergadering doet het bestuur hiervoor een algemene oproep naar de toegetreden leden. Deze oproep gebeurt op elektronische wijze.

3.4. De maximale ledenbijdrage (exclusief verzekering en lidmaatschap van het VVS) bedraagt €50.

3.5. Een toegetreden of effectief lid kan zijn lidmaatschap vervallen zien verklaard, wanneer hij niet meer voldoet aan de doelstellingen van de vereniging. Dit dient te gebeuren bij tweederdemeerderheid van de aanwezige leden tijdens de algemene vergadering of tijdens een speciale algemene vergadering die samen geroepen werd door minstens de helft van de effectieve leden of twee derde van het bestuur. Het lid in kwestie moet uitgenodigd worden voor  deze algemene vergadering.

3.6. Een effectief of toegetreden lidmaatschap vervalt indien een effectief of toegetreden lid zijn ontslag indient, indien de ledenbijdrage niet meer betaald is op het ogenblik van een algemene vergadering of indien het lidmaatschap is vervallen zoals bepaald in artikel 3.5.

3.7. Mits goedkeuring van het bestuur zal een effectief lidmaatschap ingetrokken worden wanneer een effectief lid meer dan drie aaneensluitende jaren op geen enkele algemene vergadering vertegenwoordigd is (aanwezig of door een volmacht), tenzij het effectief lid het bestuur expliciet laat weten dat hij of zij het effectief lidmaatschap wilt behouden. Het bestuur moet het effectief lid in kwestie hiervan op de hoogte brengen, en dat minstens dertig dagen voor het effectief lidmaatschap ingetrokken wordt. Na intrekking van het effectief lidmaatschap, blijft het voormalige effectief lid een toegetreden lid en kan het opnieuw effectief lid worden zoals bepaald in artikel 3.3.

Artikel 4.

4.1. Jaarlijks heeft minstens één algemene vergadering plaats. Deze wordt bijeengeroepen door het bestuur. Zij heeft plaats in Leuven of kan worden georganiseerd via een digitaal platform. Een uitnodiging met vermelding van de plaats, modaliteiten, dag en uur dient aan alle leden 14 dagen op voorhand bezorgd te worden. Deze oproep gebeurt op elektronische of andere wijze. Een verslag van deze vergadering wordt binnen een maand naar alle leden gestuurd.

4.2. Deze algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de doelstellingen van de vereniging te bewaken:

  • zij duidt de te volgen richtlijnen aan voor het volgend maatschappelijk jaar en spreekt haar oordeel uit over de realisaties van het lopende jaar
  • de rekeningen worden voorgelegd en zij stelt het bedrag van het lidmaatschap vast
  • zij behandelt de punten door de leden op de dagorde gebracht. Elk lid kan punten op de dagorde brengen.
  • de algemene vergadering kan de statuten wijzigen of de vereniging ontbinden, mits tweederde van de effectieve leden aanwezig is. Hiervoor is tweederdemeerderheid vereist.
  • alle andere beslissingen gebeuren bij gewone meerderheid.

4.3. Bij het uitoefenen van zijn stemrecht, heeft ieder effectief lid recht op één gelijkwaardige stem. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits voorlegging door deze laatste van een ondertekende verklaring van de vertegenwoordigde. Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

4.4. Speciale problemen kunnen geregeld worden door een buitengewone algemene vergadering, welke kan bijeengeroepen worden door minstens de helft van de effectieve leden of twee derde van het bestuur.

Artikel 5

5.1. De algemene vergadering stelt uit zijn leden een bestuur samen, te weten

  • een voorzitter
  • een secretaris
  • een penningmeester
  • één of meerdere materiaalmeesters
  • alle functies die nodig blijken voor de goede werking van de vereniging.

5.2. De leden van het bestuur worden verkozen en ontslagen bij gewone meerderheid.

5.3. Alle leden van het bestuur zijn jaarlijks uittredend en herkiesbaar.

5.4. Mits een ondertekende verklaring, kan een lid van de vereniging slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen.

Artikel 6

6.1. In geval van ontbinding van de vereniging, die kan beslist worden door een algemene vergadering of die plaats vindt indien de vereniging minder dan vijf toegetreden leden telt, stelt de algemene vergadering twee vereffenaars aan, die de inventaris maken van de maatschappelijke bezittingen en de rekeningen afsluiten. Het aanwezige materiaal en fondsen, na vereffening van eventueel openstaande schulden, zal overgemaakt worden aan een andere vereniging of organisatie, gekozen door de algemene vergadering. Deze vereniging of organisatie moet een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.

Artikel 7

7.1. Het maatschappelijk jaar start op 1 januari en loopt tot en met 31 december. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 december tot en met 30 november.

Artikel 8

8.1. Alle punten die niet geregeld werden in deze statuten en niet terug te vinden zijn in de wet van 31 december kunnen toegevoegd worden aan het intern reglement, op voorstel van het bestuur en goed te keuren door de algemene vergadering bij gewone meerderheid. De laatste versie werd goedgekeurd door het  algemene vergadering op 8 december 2021.

8.2. Ieder toegetreden of effectief lid verklaart zich door zijn aansluiting akkoord met het intern reglement, inclusief de décharge, en wordt geacht het te kennen en te respecteren.